Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң мирәт етиўине бола мәмлекетлик сапар менен мәмлекетимизде болып турған Монголия Президенти Ухнаагийн Хурэлсух Хийўа қаласындағы Нуриллабай сарайында болды.

Бул сарай XX әсирдиң басларында қурылған, медресе, 100 ден аслам хана, галереялардан ибарат тарийхый комплекс болып есапланады. Сарай ханаларын безеўде тек ғана хийўалы шебер усталар емес, ал сырт елли художник-декораторлар да қатнасқан, олар сарайдың шығысқа тән Европаның модерн усылын сиңдирген. Ханалардың ишки көриниси, бөренелери, Венеция айналары ҳәм алтын суўы жалатылған қоладан исленген, биллур илгекли люстралары менен ажыралып турады.

Монголия басшысы ҳәм оның өмирлик жолдасына сарай тарийхы ҳаққында мағлыўмат берилди.

Тарийхый комплекс 2017-жылы Өзбекстан Президенти Шавкат Мирзиёевтиң тапсырмасы бойынша реконструкцияланып, реставрацияланған.


Комплекс жоқары мәртебели мийманларда үлкен тәсир қалдырды.

Аҳмаджон Шокиров, Рустам Назарматов(сүўрет),

ӨзА хабаршылары