Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекстан Республикасының «Мәмлекетлик тил ҳаққында»ғы Нызамы қабыл етилгениниң 32 жыллығына бағышланып «Қәдириң бәлент болсын, ана тилим!» сүрени астында салтанатлы мәжилис болып өтти.

Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының мәмлекетлик гимнлери  жаңлады.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Давлетов шығып сөйлеп, жыйналғанларды 21-октябрь-Өзбек тили байрамы күни менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң атынан қутлықлады.

Атап өтилгениндей, соңғы жыллары елимизде өзбек тилиниң мәмлекетлик тил сыпатындағы абырайын ҳәм дәрежесин түп-тийкарынан арттырыўға айрықша итибар қаратылып, бул бағдарда кең көлемли жумыслар алып барылмақта.  Халқымызда  «Тил-миллеттиң руўхый байлығы», «Тил-жәмийет өзлигиниң өлшеми», «Тил-миллеттиң ғәзийнеси», «Тил жасаса, миллет жасайды» деген терең мәнили сөзлер бийкарға айтылмаған.

Себеби, ҳәр бир халықтың өзлигин көрсетиўинде, жәмийеттиң раўажланыўында тил айрықша әҳмийетке ийе болып, ол халықтың тарийхын, үрп-әдет және дәстүрлерин өзинде жәмлеген бийбаҳа ғәзийне есапланады. Соның ушын да быйылғы жылы бул байрамның «Қәдириң бәлент болсын, ана тилим!» сүрени астында өткерилип атырғанлығы тосыннан емес.

Техника-технология жедел раўажланып, ҳәр қыйлы жат идеялар миллий идеологиямызға қәўип салып атырған бүгинги күнде ана тилимизди сақлаў ҳәм оның лексикалық байлығын  арттырыў әҳмийетли ўазыйпалардан саналады. Соның ушын елимизде мәмлекетлик тилди буннан былай да раўажландырыўға, оны байытыў ҳәм таза ҳалында келешек әўладқа жеткериўге, ана тилимизди сүйиўге және ардақлаўға, оның халықаралық көлемдеги абырай-мәртебесин буннан былай да раўажландырыўға айрықша итибар қаратылмақта.

Әлбетте, бул өз гезегинде елимиз ғәрезсизлигиниң руўхый тийкарларын беккемлеўде, халқымызды, әсиресе, жасларымызды миллий қәдириятларымызға муҳаббат ҳәм садықлық руўхында тәрбиялаўда әҳмийетли фактор болып хызмет етпекте.

Бул бағдарда қабыл етилген нызам, қарар ҳәм пәрманлар журтымызда өзбек тилиниң абырай-мәртебесин буннан былай да түп-тийкарынан арттырыўда, елимизде мәмлекетлик тилдиң толық енгизилиўин тәмийинлеўде, үлкемиздеги миллет ҳәм халықлардың  тиллерин сақлаў және раўажландырыўда, өзбек тили ҳәм тил сиясатын раўажландырыўдың стратегиялық мақсетлери, әҳмийетли бағдарлары, ўазыйпалары ҳәм алдағы басқышларын белгилеўде әҳмийетли орын ийелейди.

Усы уллы байрам мүнәсибети менен  елимизде халықаралық илимий-әмелий әнжуманлар өткерилип, «Жылдың ең жақсы өзбек тили оқытыўшысы» таңлаўы шөлкемлестирилмекте. Сырт еллердеги көплеген университетлер, илимий мәкемелерде өзбек тили орайларының жумыс алып барып, түрли дәрежедеги рәсмий ушырасыўларда өзбек тилинен мәмлекетлик тил сыпатында кеңнен пайдаланып, бир қатар раўажланған сырт еллердиң жоқары оқыў орынларында өзбек тили ҳәм әдебияты сабақлығының оқытылып, заманагөй өзбек әдебияты үлгилериниң дүнья халықлары тиллерине аўдарылып атырғанлығы-булардың барлығы өзбек тилине болған ҳүрмет және итибарға, мәмлекетлик тилди үйрениўге болған қызығыўшылар санының артып барыўына тийкар болмақта.

Елимизде билимлендириў системасында әмелге асырылып атырған избе-из реформалар нәтийжесинде ҳәр тәреплеме билимли, потенциаллы қәнигелерди таярлаўға, оқытыўшы-устазларды қоллап-қуўатлаўға, тараў ўәкиллерин руўхый ҳәм материаллық жақтан хошаметлеўге айрықша итибар қаратылмақта. Себеби ҳәзирги глобалласыў дәўиринде ана тилимизди таза сақлаў және оны келешек әўладқа жеткериўде оқытыўшылардың орны айрықша есапланады. Әлбетте, бундай жуўапкерли ўазыйпаның әҳмийетин терең аңлаған ҳалда жасларымызды ана тилимизге, миллий қәдириятларымызға садықлық руўхында тәрбиялаўда олар пидайылық көрсетеди, деп үмит етемиз.

Байрам мүнәсибети менен бир топар өзбек тили ҳәм әдебияты пәни оқытыўшыларына естелик саўғалары тапсырылды.

Салтанатлы байрам кешеси қатнасыўшыларына көркем өнер шеберлериниң концерт бағдарламасы қойып берилди.

 

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң шолыўшысы.

М.ҲӘБИБУЛЛАЕВтың түсирген сүўретлери