Keshiresiz, bul kiris tekst tek Қарақалпақша tilinde bar.