Ҳүжжетлер

ИЛИМДИ 2030-ЖЫЛҒА ШЕКЕМ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ КОНЦЕПЦИЯСЫН ТАСТЫЙЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы Экономика тармақларын ҳәм социаллық тараўды жедел раўажландырыў, илимий-интеллектуллық  және қаржы ресурсларын толық  жумсаған ҳалда илимий-инновациялық потенциалдан…

 28

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИШКИ ИСЛЕР МИНИСТРЛИГИ КОЛЛЕГИЯСЫ АҒЗАЛАРЫНЫҢ ҚУРАМЫН ТАСТЫЙЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң қарары Өзбекстан Республикасы  Президентиниң «Ишки ислер уйымларының жумысын буннан былай да жетилистириўге байланыслы шөлкемлестириўшилик илажлар ҳаққында»ғы…

 5

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЙРЫҚША ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛИГИ КОЛЛЕГИЯ АҒЗАЛАРЫНЫҢ ҚУРАМЫН ТАСТЫЙЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң қарары Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Айрықша жағдайлар структураларының жумысын буннан былай да жетилистириў бойынша шөлкемлестириўшилик илажлар ҳаққында»ғы…

 6

МӘМЛЕКЕТ ҚАТНАСЫЎЫНДАҒЫ КӘРХАНАЛАРДЫ РЕФОРМАЛАЎДЫ ЖЕДЕЛЛЕСТИРИЎ ЖӘНЕ МӘМЛЕКЕТЛИК АКТИВЛЕРДИ МЕНШИКЛЕСТИРИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы  Соңғы жылларда мәмлекетимизде қолайлы инвестициялық орталықты жаратыў, жеке меншик мүлк ийелериниң ҳуқықлары ҳәм нызамлы мәплерин қорғаў…

 5

ӘСКЕРИЙ МЕДИЦИНА ТАРАЎЫНДА КАДРЛАРДЫ ТАЯРЛАЎДЫҢ САПАЛЫ ЖАҢА СИСТЕМАСЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Елимизде халық саламатлығын сақлаў ҳәм жақсылаўды тәмийинлейтуғын нәтийжели денсаўлықты сақлаў системасын…

 6

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИШКИ ИСЛЕР УЙЫМЛАРЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ МҮНӘСИБЕТИ МЕНЕН БИР ТОПАР ХЫЗМЕТКЕРЛЕРДИ СЫЙЛЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Пәрманы Мәмлекетимиз ишки ислер уйымларындағы көп жыллық жемисли мийнети, елимизде жәмийетлик қәўипсизликти, халқымыздың тынышлығын тәмийинлеў, тынышлық ҳәм турақлылықты…

 6

ЭКСПОРТ ЖУМЫСЫН ҚАРЖЫЛАЙ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎДЫ БУННАН БЫЛАЙ ДА КЕҢЕЙТИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң п ә р м а н ы Республикамыздың социаллық-экономикалық раўажланыўының ҳәзирги басқышында экспорт көлемлерин көбейтиў арқалы макроэкономикалық…

 10

ЕЛИМИЗДЕ ӨЗБЕК ТИЛИН БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ҲӘМ ТИЛ СИЯСАТЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң п ә р м а н ы Өзбек тилиниң халқымыздың жәмийетлик турмысындағы ҳәм халықаралық дәрежедеги абырайын түп-тийкарынан…

 6

УЛЛЫ ШАЙЫР ҲӘМ ОЙШЫЛ ӘЛИЙШЕР НАЎАЙЫ ТУЎЫЛҒАН КҮНИНИҢ 580 ЖЫЛЛЫҒЫН КЕҢНЕН БЕЛГИЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Уллы шайыр ҳәм ойшыл, белгили мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик ғайраткер Әлийшер Наўайының…

 8

ЧЕСНОК ЖӘНЕ ТОҚСАНБАСТЫ УСЫЛЫНДА ОВОЩ ӨНИМЛЕРИН ЖЕТИСТИРИЎ ҲӘМ ЭКСПОРТ ЕТИЎДИ КӨБЕЙТИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Егислик майданлар ҳәм халықтың қыйтақ жерлеринен ақылға уғрас пайдаланыў, экспортқа қолайлы…

 12

ХАЛЫҚТЫ ИСБИЛЕРМЕНЛИККЕ ТАРТЫЎ СИСТЕМАСЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ҲӘМ ИСБИЛЕРМЕНЛИКТИ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎҒА БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Соңғы жыллары халықтың кең қатламын исбилерменликке тартыў ҳәм олардың дәрамат дәреклерин…

 11

ӨСИМЛИКЛЕР КАРАНТИНИ БОЙЫНША МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТ ЖУМЫСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Елимизде өсимликлер карантини системасын жаңа басқышқа көтериў, тараўға илим жаңалықларын, халықаралық…

 14

РЕПРЕССИЯ ҚУРБАНЛАРЫНЫҢ МИЙРАСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ТЕРЕҢ ҮЙРЕНИЎ ҲӘМ ОЛАРДЫҢ ЕСТЕЛИГИН МӘҢГИЛЕСТИРИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң бийлиги Ўатанымыздың ғәрезсизилиги, халқымыздың азатлығы ҳәм еркинлиги, келешек әўладлардың тыныш ҳәм абадан турмысын тәмийинлеў жолында мәртлик пенен…

 18

ТУРМЫСЛЫҚ ҲӘМ ҚУРЫЛЫС ШЫҒЫНДЫЛАРЫ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛЫ ЖУМЫСЛАРДЫ БАСҚАРЫЎ СИСТЕМАСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Экономика тармақларында ҳәм елатлы пунктлерде пайда болатуғын турмыслық ҳәм қурылыс шығындылары…

 29

«ЛӘЗГИ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЯҚ ОЙЫН ФЕСТИВАЛЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲӘМ ӨТКЕРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Мәмлекетимиздиң бай аяқ ойын көркем өнери тарийхында айрықша орын ийелеген «Хорезм ләзги аяқ ойыны» өзине тән…

 12

«ТӘБИЙҒЫЙ ГАЗДИ ҚАДАҒАЛАЎ ҲӘМ ЕСАБЫНЫҢ АВТОМАТЛАСТЫРЫЛҒАН СИСТЕМАСЫН ЕНГИЗИЎ» ЖОЙБАРЫН ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎҒА БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 18-июньдеги «Тәбийғый газ ҳәм электр энергиясын сатыў…

 12