Keshiresiz, bul kiris tekst tek Русский, O’zbekcha hám Қарақалпақша tilinde bar.