Әҳмийетли

ӨЗБЕКСТАН ХАЛЫҚ АРТИСТИ БОТИР ЗОКИРОВ ТУЎЫЛҒАН КҮНИНИҢ 85 ЖЫЛЛЫҒЫН БЕЛГИЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Миллий эстрада көркем өниримиздиң тийкарын салыўшылардан бири, заманагөй өзбек мәдениятын дүнья…

  03.12.2020, 13:31 |   8

ӨЗБЕКСТАН ХАЛЫҚ ЖАЗЫЎШЫСЫ ЎТКИР ҲОШИМОВ ТУЎЫЛҒАН КҮНИНИҢ 80 ЖЫЛЛЫҒЫН БЕЛГИЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Өзбек әдебияты ҳәм мәдениятының раўажланыўына умытылмас үлес қосқан атақлы жазыўшы ҳәм…

  03.12.2020, 10:14 |   7

ӨЗБЕКСТАН ҚАҲАРМАНЫ ҲӘМ ХАЛЫҚ ШАЙЫРЫ АБДУЛЛА ОРИПОВ ТУЎЫЛҒАН КҮНИНИҢ 80 ЖЫЛЛЫҒЫН БЕЛГИЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Өзбек әдебияты ҳәм мәдениятының раўажланыўына үлкен үлес қосқан атақлы шайыр, белгили…

  03.12.2020, 10:00 |   9

ИЛИМ ҲӘМ ТЕХНИКА ТАРАЎЫНДА МӘМЛЕКЕТЛИК СЫЙЛЫҚҚА ТАЛАБАНЛАРДЫ САЙЛАП АЛЫЎ УШЫН ТАҢЛАЎ ЖӘРИЯЛАНАДЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2006-жыл 25-июльдеги «Өзбекстан Республикасының илим ҳәм техника, әдебият, көркем өнер ҳәм архитектуралық тараўдағы мәмлекетлик сыйлықларды шөлкемлестириў ҳаққында»ғы…

  30.11.2020, 13:36 |   62

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚУРЫЛЫС ТАРМАҒЫН МОДЕРНИЗАЦИЯЛАЎ, ЖЕДЕЛ ҲӘМ ИННОВАЦИЯЛЫҚ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎДЫҢ 2021-2025-ЖЫЛЛАРҒА МӨЛШЕРЛЕНГЕН СТРАТЕГИЯСЫН ТАСТЫЙЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң п ә р м а н ы Қурылыс тармағын буннан былай да жетилистириў, архитектура ҳәм қурылыс уйымлары…

  30.11.2020, 10:56 |   25

ДӘРИЛИК ӨСИМЛИКЛЕРДИ ЖЕТИСТИРИЎ ҲӘМ ҚАЙТА ИСЛЕЎ, ОЛАРДЫҢ ТУҚЫМГЕРШИЛИГИН ЖОЛҒА ҚОЙЫЎДЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ БОЙЫНША ИЛИМИЙ ИЗЕРТЛЕЎЛЕР КӨЛЕМИН КЕҢЕЙТИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Республикамыз аймақларында дәрилик өсимликлерди жетистириў ҳәм қайта ислеўге байланыслы илимий изертлеўлердиң…

  27.11.2020, 11:03 |   22

БИОТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ҲӘМ МӘМЛЕКЕТТИҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ҚӘЎИПСИЗЛИГИН ТӘМИЙИНЛЕЎ СИСТЕМАСЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎ БОЙЫНША КОМПЛЕКСЛИ ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Биотехнологияларды раўажландырыў ҳәм мәмлекеттиң биологиялық қәўипсизлигин тәмийинлеў системасын жетилистириўдиң тийкарғы бағдарларын белгилеў,…

  26.11.2020, 13:30 |   8

ЖӘҲӘН БАНКИНИҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ РАЎАЖЛАНЫЎ АССОЦИАЦИЯСЫ ҲӘМ АЗИЯ ИНФРАСТРУКТУРАЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛАР БАНКИ ҚАТНАСЫЎЫНДА «АЎЫЛ ИНФРАСТРУКТУРАСЫН РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ» ЖОЙБАРЫН ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Аўллық елатлы пунктлердиң архитектуралық көринисин түп-тийкарынан жаңалаў, аймақларды комплексли раўажландырыў, жол-транспорт…

  26.11.2020, 13:13 |   9

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ ХЫЗМЕТИНИҢ ЖУМЫСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Соңғы жыллары гидрометеорология хызметин раўажландырыў, экономика тармақларын ҳәм халықты гидрометеорологиялық мағлыўматлар…

  19.11.2020, 13:32 |   16

БАСЛАНҒЫШ МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРИЯЛЫҚ ЖӘРДЕМ МӘКЕМЕЛЕРИНИҢ ЖУМЫСЫНА УЛЫЎМА ЖАҢА МЕХАНИЗМЛЕРДИ ЕНГИЗИЎ ҲӘМ ДЕНСАЎЛЫҚТЫ САҚЛАЎ СИСТЕМАСЫНДА АЛЫП БАРЫЛЫП АТЫРҒАН РЕФОРМАЛАРДЫҢ НӘТИЙЖЕЛИЛИГИН БУННАН БЫЛАЙ ДА АРТТЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы Денсаўлықты сақлаў системасын реформалаў шеңберинде басланғыш медициналық-санитариялық жәрдем көрсетиўдиң заманагөй системасын қәлиплестириў, кеселликлерди профилактикалаў ҳәм ўақтында…

  16.11.2020, 15:38 |   17

МЕДИЦИНАЛЫҚ ПРОФИЛАКТИКА ЖУМЫСЛАРЫНЫҢ НӘТИЙЖЕЛИЛИГИН БУННАН БЫЛАЙ ДА АРТТЫРЫЎ АРҚАЛЫ ЖӘМИЙЕТЛИК САЛАМАТЛЫҚТЫ ТӘМИЙИНЛЕЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Халықта саламат турмыс тәризин қәлиплестириў бағдарындағы жумысларды буннан былай да жеделлестириў,…

  16.11.2020, 14:08 |   18

2020-2023-ЖЫЛЛАРДА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫН КОМПЛЕКСЛИ СОЦИАЛЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Қарақалпақстан Республикасының социаллық-экономикалық, соның ишинде, өндирислик ҳәм инвестициялық потенциалынан нәтийжели пайдаланыў,…

  16.11.2020, 14:01 |   28

РЕПРЕССИЯ ҚУРБАНЛАРЫНЫҢ МИЙРАСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ТЕРЕҢ ҮЙРЕНИЎ, ОЛАРДЫҢ ЕСТЕЛИГИН МӘҢГИЛЕСТИРИЎ ЖУМЫСЛАРЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲӘМ МУЎАПЫҚЛАСТЫРЫЎ БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖУМЫСШЫ ТОПАРЫНЫҢ МӘМЛЕКЕТИМИЗ ХАЛҚЫНА МҮРӘЖАТЫ

Ҳүрметли ўатанласлар! Ўатанымыздың ғәрезсизлиги, халқымыздың азатлығы ҳәм еркинлиги, келешек әўладлардың тыныш ҳәм абадан турмысын тәмийинлеў жолында мәртлик пенен гүрес алып…

  12.11.2020, 13:53 |   19

ӨЗБЕКСТАН КӘСИПЛИК АЎҚАМЛАРЫ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ СЕГИЗИНШИ  ҚУРЫЛТАЙЫ ҚАТНАСЫЎШЫЛАРЫНА

Ҳүрметли дослар! Бәринен бурын, сиз, әзизлерди мәмлекетимиз турмысындағы әҳмийетли ўақыя – Өзбекстан Кәсиплик аўқамлары федерациясының сегизинши қурылтайының ашылыўы менен шын…

  12.11.2020, 13:52 |   17

ХАЛЫҚТЫҢ САЛАМАТ АЎҚАТЛАНЫЎЫН ТӘМИЙИНЛЕЎ БОЙЫНША ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Республикамызда денсаўлықты сақлаў және денетәрбия ҳәм спорт тараўларын реформалаў бойынша қабыл етилген нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетлерде усы системаларды…

  11.11.2020, 13:32 |   15

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘМЛЕКЕТЛИК САЛЫҚ КОМИТЕТИ ЖАНЫНДА ФИСКАЛ ИНСТИТУТЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Қаржы ҳәм салық тараўында кадрларды таярлаў, қайта таярлаў ҳәм олардың қәнигелигин…

  05.11.2020, 10:59 |   17