Ҳүжжетлер

ҚУРБАН ҲАЙЫТЫН БЕЛГИЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң  пәрманы   Халқымыздың руўхый турмысында айрықша орын ийелейтуғын, муқаддес ислам дининиң ийгиликли идеяларын айқын сәўлелендиретуғын  байрамымыз Қурбан…

 6

ТАШКЕНТ ҚАЛАСЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚТЫ ЖАҚСЫЛАЎ БОЙЫНША ЭКСПЕРИМЕНТТИ ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң п ә р м а н ы Соңғы жыллары республикамызда жергиликли атқарыў ҳәкимияты уйымларының жумысын жетилистириў бағдарында…

 1

ЖАСЛАРДЫ РУЎХЫЙ-ӘДЕП-ИКРАМЛЫЛЫҚ ҲӘМ ФИЗИКАЛЫҚ ЖАҚТАН ЖЕТИК ТӘРБИЯЛАЎ, ОЛАРҒА ТӘЛИМ-ТӘРБИЯ БЕРИЎ СИСТЕМАСЫН САПАЛЫ ЖАҢА БАСҚЫШҚА КӨТЕРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Елимизде бәркамал әўладты қәлиплестириў, жасларды руўхый-әдеп-икрамлылық ҳәм физикалық жақтан жетик етип…

 3

ЕЛИМИЗДИҢ ҚУРЫЛЫС ТАРАЎЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИНИҢ БИР ТОПАРЫН СЫЙЛЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы Елимиздиң қурылыс тараўындағы көп жыллық жемисли мийнети, республикамызда әмелге асырылып атырған кең көлемли қурылыс жумысларына қосқан…

 6

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШАХМАТТЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ БОЙЫНША ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Жоқары қәнигели тренер кадрларды тартқан ҳалда қәбилетли жас шахматшыларды таярлаў, шахмат…

 5

НОРМА ДӨРЕТИЎШИЛИГИ ЖУМЫСЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎ КОНЦЕПЦИЯСЫН ТАСТЫЙЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң п ә р м а н ы 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясында…

 4

«ӨЗБЕКСТАН ТЕМИР ЖОЛЛАРЫ» АКЦИОНЕРЛИК ЖӘМИЙЕТИ ЖӘМӘӘТИНЕ

Қәдирли дослар! Ҳүрметли темир жолшылар! «Өзбекстан темир жоллары» акционерлик жәмийети акционерлик жәмийети системасында мийнет етип атырған жумысшы ҳәм хызметкерлерди, қурылысшы…

 6

ЕЛИМИЗ ТЕМИР ЖОЛ ТРАНСПОРТЫ ТАРАЎЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИНЕН БИР ТОПАРЫН СЫЙЛЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы Елимиз темир жол транспорты системасындағы көп жыллық пидәкерлик мийнети, тараўды заман талаплары тийкарында раўажландырыў, регион ҳәм…

 5

 МӘДЕНИЯТ ҲӘМ КӨРКЕМ ӨНЕР ТАРАЎЫНДА МӘМЛЕКЕТЛИК-ЖЕКЕ МЕНШИК ШЕРИКЛИКТИ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ УШЫН ШАРАЯТЛАР ЖАРАТЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Соңғы жыллары мәденият ҳәм көркем өнер тараўын түп-тийкарынан реформалаў ҳәм жетилистириў,…

 4

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ДЕНСАЎЛЫҚТЫ САҚЛАЎДЫ БАСҚАРЫЎДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ МОДЕЛИН ЕНГИЗИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Өткен жылларда елимизде денсаўлықты сақлаўды басқарыўдың бирден-бир системасын жаратыў, медицинаның жеке…

 6

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚТЫ ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖАҚСЫЛАЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң п ә р м а н ы Елимизде тиккелей инвестицияларды тартыў ушын ең қолайлы инвестициялық орталықты қәлиплестириў…

 8

ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБЪЕКТЛЕРИНИҢ ҲУҚЫҚЛАРЫН  ҲӘМ НЫЗАМЛЫ МӘПЛЕРИН ҚОРҒАЎ СИСТЕМАСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң п ә р м а н ы Елимизде исбилерменлик жумысының иркинишсиз әмелге асырылыўын тәмийинлеў, бизнес жүргизиў  ушын…

 13

МИЛЛИЙ КИНОИНДУСТРИЯНЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ БОЙЫНША ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Жергиликли кино санааты миллий мәдениятты ҳәм көркем өнерди раўажландырыўға, жасларды садықлық…

 8

ТАШКЕНТ ҚАЛАСЫНДА «МИФИ» МИЛЛИЙ ИЗЕРТЛЕЎ ЯДРО УНИВЕРСИТЕТИ» ФЕДЕРАЛ МӘМЛЕКЕТЛИК АВТОНОМИЯЛЫ ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ МӘКЕМЕСИНИҢ ФИЛИАЛЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Республика санаат тармақлары ушын маман инженер-техник кадрлар таярлаўды буннан былай да…

 8

ИЛИМ ҲӘМ ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ ТАРАЎЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИНИҢ МИЙНЕТ ҲАҚЫ МУҒДАРЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА АРТТЫРЫЎ ИЛИМИЙ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖУМЫС НӘТИЙЖЕЛЕРИНИҢ ЕНГИЗИЛИЎИН МӘМЛЕКЕТ ТӘРЕПИНЕН ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Илим ҳәм жоқары билимлендириў тараўы хызметкерлериниң социаллық қорғалыўын буннан былай да…

 11

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АТОМ ЭНЕРГЕТИКАСЫН РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң п ә р м а н ы Елимизде бар өндирис қуўатлықларын кеңейтиўге ҳәм жаңаларын шөлкемлестириўге қаратылған жедел…

 10