Ҳүжжетлер

ПРОТЕЗ-ОРТОПЕДИЯ БУЙЫМЛАРЫН ҲӘМ РЕАБИЛИТАЦИЯ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚУРАЛЛАРЫН ИСЛЕП ШЫҒАРЫЎДЫ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ – СОЦИАЛЛЫҚ МӘКЕМЕЛЕРДИҢ МАТЕРИАЛЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗАСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА КҮШЕЙТИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Өткен дәўир даўамында республикамызда жалғыз кекселерге, пенсионерлерге, майыплығы болған шахслар ҳәм имканияты шекленген балаларға медициналық-социаллық жәрдем…

 4

ДӘРИ ҚУРАЛЛАРЫН МӘМЛЕКЕТЛИК ДИЗИМНЕН ӨТКЕРИЎ НӘТИЙЖЕЛИЛИГИН АРТТЫРЫЎ ҲӘМ ХАЛЫҚТЫ ОЛАР МЕНЕН ТӘМИЙИНЛЕЎДИ ЖАҚСЫЛАЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң п ә р м а н ы Соңғы жыллары денсаўлықты сақлаўдың ҳәм фармацевтика тармағын басқарыўдың жаңа системасын…

 4

ТАШКЕНТ ҚАЛАСЫНДА ЖӘМИЙЕТЛИК ТӘРТИПТИ ТӘМИЙИНЛЕЎ, ҲУҚЫҚБУЗАРЛЫҚЛАР ПРОФИЛАКТИКАСЫ ҲӘМ ЖЫНАЯТШЫЛЫҚҚА ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎДИҢ НӘТИЙЖЕЛИЛИГИН АРТТЫРЫЎ БОЙЫНША ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Өткен дәўир ишинде пайтахтта мәмлекетлик уйымлар ҳәм пуқаралық жәмийети институтларының тығыз…

 4

Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Еркинен айырыў жазасын өтеп атырған, қылмысына шын кеўилден пушайман болған ҳәм дүзелиў жолына беккем бел байлаған бир топар шахсларды әпиў етиў ҳаққында»ғы Пәрманына ТҮСИНИК

2018-жыл 12-июньде Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев «Еркинен айырыў жазасын өтеп атырған, қылмысына шын кеўилден пушайман болған ҳәм дүзелиў жолына…

 8

ПУҚАРАЛЫҚ ҲАЛАТЫ АКТЛЕРИН ЖАЗЫЎ СИСТЕМАСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары   Өткен дәўир ишинде туўылыў, өлим, некеден өтиў ҳәм некеден ажырасыў сыяқлы әҳмийетли ўақыялар ҳәм фактлерди…

 11

ХАЛЫҚТЫҢ СОЦИАЛЛЫҚ ӘЗЗИ ҚАТЛАМЫНЫҢ БӘНТЛИГИН ТӘМИЙИНЛЕЎДИ ХОШАМЕТЛЕЎДИҢ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎШИЛИК ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Елимизде халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қатламын, соның ишинде, исбилерменлик жумысы менен шуғылланыў тилеги болған төмен дәраматлы…

 9

РАМАЗАН ҲАЙЫТЫН БЕЛГИЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарары Халқымыздың руўхый турмысы, миллий қәдриятларымыз бенен дәстүрлеримиздиң ажыралмас бир бөлеги болған, муқаддес ислам дининиң адамгершиликли мәнисин…

 8

«ҲӘР БИР ШАҢАРАҚ-ИСБИЛЕРМЕН» БАҒДАРЛАМАСЫН ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Соңғы жылларда елимизди социаллық-экономикалық раўажландырыў, жедел исбилерменликти, инновациялық идеяларды ҳәм дөретиўшилик потенциалын қоллап-қуўатлаў арқалы халыққа мүнәсип…

 15

ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ МӘКЕМЕЛЕРИНДЕ БИЛИМЛЕНДИРИЎДИҢ САПАСЫН АРТТЫРЫЎ ҲӘМ ОЛАРДЫҢ ЕЛИМИЗДЕ ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЛЫП АТЫРҒАН КЕҢ КӨЛЕМЛИ РЕФОРМАЛАРДА БЕЛСЕНЕ ҚАТНАСЫЎЫН ТӘМИЙИНЛЕЎ БОЙЫНША ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Соңғы жыллары елимизде социаллық-экономикалық раўажланыўдың тийкарғы бағдарларына және халықаралық стандартлардың талапларына…

 15

2018/2019 ОҚЫЎ ЖЫЛЫНДА ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ МӘКЕМЕЛЕРИНЕ ОҚЫЎҒА ҚАБЫЛ ЕТИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Республика экономика тармақлары менен тараўларында талап жоқары болған қәнигеликлер бойынша жоқары маманлықтағы қәнигелерди сапалы таярлаўды тәмийинлеў,…

 12

БАҲАЛАЎ ХЫЗМЕТЛЕРИ БАЗАРЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Республикада баҳалаў жумысын тәртипке салатуғын беккем ҳуқықый база қәлиплестирилген, баҳалаў хызметлери…

 7

ЖЕҢИЛЛИКЛЕР ҲӘМ ПРЕФЕРЕНЦИЯЛАР БЕРИЎ ТӘРТИБИН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы   Елимизди жедел социаллық-экономикалық раўажландырыў мақсетинде экономиканы еркинлестириў, исбилерменликти қоллап-қуўатлаў, сырт…

 14

ЕКИНШИ ЖЕР ЖҮЗИЛИК УРЫСТА ФАШИЗМ ҮСТИНЕН ЕРИСИЛГЕН ЖЕҢИСКЕ ӨЗБЕКСТАН ХАЛҚЫНЫҢ ҚОСҚАН МҮНӘСИП ҮЛЕСИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН КИТАП-АЛЬБОМДЫ БАСЫП ШЫҒАРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң б и й л и г и 1941-1945-жыллардағы Екинши жер жүзилик урыста көп миллетли Өзбекстан халқы саўаш…

 11

ПЕРСПЕКТИВАЛЫ БАСҚАРЫЎ КАДРЛАРЫН ТАҢЛАЎ ТИЙКАРЫНДА ТАҢЛАП АЛЫЎДЫҢ ЗАМАНАГӨЙ СИСТЕМАСЫН ЖАРАТЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Өткен ўақыт даўамында мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик басқарыў, социаллық-экономикалық, суд-ҳуқық ҳәм басқа…

 13

АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫ ӨНИМЛЕРИН ИСЛЕП ШЫҒАРЫЎШЫЛАРҒА МЕХАНИЗАЦИЯ ҲӘМ СЕРВИС ХЫЗМЕТЛЕРИН КӨРСЕТИЎДИҢ НӘТИЙЖЕЛИЛИГИН АРТТЫРЫЎ БОЙЫНША ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Елимизде аўыл хожалығының жедел раўажланыўы ҳәм елимиздиң азық-аўқат қәўипсизлигин тәмийинлеў имканиятын беретуғын аўыл хожалығы өнимлерин ислеп…

 12

КЕЛИСПЕЎШИЛИКЛЕРДИҢ АЛДЫН АЛЫЎҒА ҚАРАТЫЛҒАН ИНСТИТУТ СЫПАТЫНДА НОТАРИАТ СИСТЕМАСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Елимизде нотариатты реформалаў, оны превентив әдил судлаў және суд келиспеўшиликлериниң алдын алыў ўазыйпаларын атқаратуғын физикалық ҳәм…

 16