Ҳүжжетлер

МИЙЎЕ-ОВОЩ ӨНИМЛЕРИН СЫРТҚЫ БАЗАРЛАРҒА ШЫҒАРЫЎ НӘТИЙЖЕЛИЛИГИН АРТТЫРЫЎҒА БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Мәмлекетимиздиң экспорт потенциалын кеңейтиў, мийўе-овощ өнимлери экспортының толық раўажланыўына иркиниш жасап атырған тосқынлықларды алып таслаў, экспорт…

 2

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТЕЗ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘРДЕМ ХЫЗМЕТИН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Денсаўлықты сақлаў системасын жетилистириў бойынша көрилип атырған илажларға қарамай, тез медициналық…

 6

МИЙНЕТ ҲАҚЫ, ПЕНСИЯЛАР, СТИПЕНДИЯЛАР ҲӘМ НАПАҚАЛАРДЫҢ МУҒДАРЫН АРТТЫРЫЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы Халықтың дәраматларын ҳәм турмыс дәрежесин арттырыў, халықтың социаллық жақтан төмен қатламларының мәмлекет тәрепинен қоллап-қуўатланыўын күшейтиў, сондай-ақ,…

 5

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ХАЛЫҚ МЕДИЦИНАСЫ ТАРАЎЫН ТӘРТИПКЕ САЛЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Соңғы жыллары денсаўлықты сақлаў системасында әмелге асырылып атырған кең көлемли реформалар пуқаралардың зманагөй медицина хызметлерине, дәри-дәрмақлар…

 1

МӘМЛЕКЕТЛИК МҮЛК ОБЪЕКТЛЕРИН ҲӘМ ЖЕР УЧАСТКАЛАРЫНА БОЛҒАН ҲУҚЫҚЛАРДЫ ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБЪЕКТЛЕРИНЕ CАТЫЎ ТӘРТИБИН ӘПИЎАЙЫЛАСТЫРЫЎ БОЙЫНША ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 11-сентябрьдеги «Аймақларда исбилерменлик басламаларын ҳәм жойбарларын жедел әмелге асырыўды шөлкемлестириў илажлары ҳаққында»ғы…

 3

БУХАРА ЎӘЛАЯТЫНДА КИШИ САНААТ ЗОНАЛАРЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

 Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Мәмлекетлик мүлктиң ҳәм мәмлекетлик үлеси болған хожалық жүргизиўши жәмийетлердиң өндирис майданлары ҳәм объектлеринен нәтийжели пайдаланыў, инвестицияларды…

 3

МӘМЛЕКЕТЛИК УЙЫМЛАРДА ҲӘМ ШӨЛКЕМЛЕРДЕ АТҚАРЫЎ ТӘРТИБИН БУННАН БЫЛАЙ ДА БЕККЕМЛЕЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Жәмийетлик турымыстың барлық тараўларында алып барылып атырған реформалардың нәтийжели әмелге асырылыўы,…

 9

САЙЛАЎ ПРОЦЕСИНЕ ЗАМАНАГӨЙ МӘЛИМЛЕМЕ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЕНГИЗИў ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Өзбекстан Республикасында сайлаў процесин буннан былай да жетилистириўдиң ең әҳмийетли бағдарларынан бири заманагөй мәлимлеме-коммуникация технологияларын кеңнен…

 5

МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ БИЛИМЛЕНДИРИЎ СИСТЕМАСЫН БАСҚАРЫЎДЫ ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Мектепке шекемги билимлендириў системасын бир пүтин үзликсиз билимлендириў системасының әҳмийетли буўыны сыпатында буннан былай да жетилистириў,…

 10

ӨЗБЕКСТАН МУҒАЛЛИМЛЕРИ ҲӘМ УСТАЗЛАРЫНА

Ҳүрметли устазлар! Қәдирли дослар! Сиз, әзизлерди, сизлердиң тымсалыңызда өзиниң өмирин жас әўлад тәрбиясындай абырайлы жумысқа бағышлаған барлық ўатанласларымызды 1-октябрь –…

 8

МУҒАЛЛИМЛЕР ҲӘМ УСТАЗЛАР КҮНИ МҮНӘСИБЕТИ МЕНЕН ТӘЛИМ-ТӘРБИЯ СИСТЕМАСЫНДА АЙРЫҚША ӨРНЕК КӨРСЕТКЕН ХЫЗМЕТКЕРЛЕРДЕН БИР ТОПАРЫН СЫЙЛЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң п ә р м а н ы Елимизде барлық тараўлар қатарында билимлендириў системасында да кең көлемли реформалар…

 6

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ «МӘМЛЕКЕТЛИК САТЫП АЛЫЎЛАР ҲАҚҚЫНДА»ҒЫ НЫЗАМЫН ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Өзбекстан Республикасының «Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳаққында»ғы Нызамының нәтийжели орынланыўын, мәмлекетлик буйыртпашылар…

 4

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИ ЖАНЫНДАҒЫ ҚӘНИГЕЛЕРДИ СЫРТ ЕЛДЕ ТАЯРЛАЎ ҲӘМ ЎАТАНЛАСЛАР МЕНЕН ҚАРЫМ-ҚАТНАС ЖАСАЎ БОЙЫНША «ЭЛ-ЮРТ УМИДИ» ҚОРЫНЫҢ ЖУМЫСЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы Сырт елде жасап ҳәм профессионал жумыс алып барып атырған ўатанласларымыз, әсиресе, үлкен илимий потенциалға ийе илимпазлар,…

 2

2019-2021-ЖЫЛЛАРДА ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫН ИННОВАЦИЯЛЫҚ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ СТРАТЕГИЯСЫН  ТАСТЫЙЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң п ә р м а н ы Илим ҳәм техниканың жетискенликлерин кеңнен қоллана отырып, экономика тармақларына, социаллық…

 6

ЖЫНАЙЫЙ ЖУМЫСТАН АЛЫНҒАН ДӘРАМАТЛАРДЫ ЛЕГАЛЛАСТЫРЫЎҒА, ТЕРРОРИЗМДИ ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЎҒА ҲӘМ ҒАЛАБА ҚЫРҒЫН ҚУРАЛЫН ТАРҚАТЫЎДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЎҒА ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎ БОЙЫНША УЙЫМЛАРАРАЛЫҚ КОМИССИЯНЫ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары   Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 23-майдағы «Бюджет қаржыларынан пайдаланыўдың нәтийжелилигин арттырыў ҳәм экономикалық жынаятларға қарсы гүресиў…

 8

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АУДИТОРЛЫҚ ЖУМЫСТЫ БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Өткен жыллары елимизде аудиттиң нормативлик-ҳуқықый ҳәм методикалық базасы қәлиплестирилди, сондай-ақ, аудиторлық…

 10