ӨЗБЕКСТАН ХАЛҚЫНА ЖАҢА ЖЫЛ ҚУТЛЫҚЛАЎЫ

Қәдирли ўатанласлар! Ҳүрметли дослар! Мине усы толқынландырыўшы, пайызлы мәўритлерде жанажан Өзбекстанымызға 2019-жыл кирип келмекте. Сиз, әзизлерди, көп миллетли халқымызды Жаңа…

 1009

ХАЛҚЫМЫЗҒА ЖАҢА ЖЫЛ ҚУТЛЫҚЛАЎЫ

Қәдирли Ўатанласлар! Әзиз дослар! Ең дәслеп, бәршеңизди өзинде уллы мақсет ҳәм ийгиликли ислерди жәмлеп, халқымызды және де үлкен дөретиўшилик жумысларға…

 540