Илим

РЕСПУБЛИКАМЫЗДА ӨСЕТУҒЫН ЗӘҲӘРЛИ ӨСИМЛИКЛЕР ДЕ ПАЙДАЛЫЛЫҒЫ ҲӘМ ДӘРИЛИК ҚӘСИЙЕТЛЕРИ МЕНЕН ДАҢҚ ТАРАТПАҚТА

Республикамыздың Әмиўдәрья дельтасында, Қызылқумда ҳәм Үстиртте кең тарқалған «шөлистан женьшени», «шөлдеги өмир тамыры» ямаса «алтын тамыр» атамасы менен танылған Цистанхе…

  27.01.2018, 15:27 |   109

Арал теңизиниң қурыған ултанынан акуланың тиси табылды

Арал теңизине туристлерди саяхатқа алып шығыў менен шуғылланыўшы нөкисли исбилермен Тазабай Өтеўлиев акуланың тисин тапқанлығын Қарақалпақстан хабар агентлигине мәлим етти….

  18.01.2018, 14:30 |   104

ӘЖАЙЫП ЖАҢАЛЫҚ: ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ЖАС ҚӘНИГЕ ЖЕР РЕСУРСЛАРЫН БАСҚАРЫЎДА ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИДЕЯ ОЙЛАП ТАПТЫ

   «Ўздаверлойиҳа» мәмлекетлик жер дүзиў илимий-жойбарлаў институты Қарақалпақстан бөлиминиң жас қәнигеси Руслан Генжебаев жаңа инновациялық идеяны әмелге асырып, жер мониторингин…

  18.01.2018, 08:32 |   124

ҮСТИРТТЕГИ СЫРЛЫ СҮЎРЕТЛЕР. ОЛАР НЕЛЕР?

  Илимде «жебе тәризли қурылыс» термини менен белгили болған Үстирттеги үлкен көлемдеги сырлы сүўретлер бүгинги күнге шекем илимпазлардың пикирталасларына себеп…

  08.01.2018, 15:47 |   220

АРАЛ ТЕҢИЗИ УЛТАНЫНАН УШАТУҒЫН ШАҢ-ТОЗАҢДЫ ИРКИЎ УСЫЛЫ ТАБЫЛДЫ

Жақында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Экология ҳәм топырақтаныў кафедрасының Экология қәнигелиги бойынша таяныш докторанты Махмуд Алламуратов ҳәм басқа да…

  05.01.2018, 09:20 |   135

Профессор М.ИБРАГИМОВ: АРАЛДЫ ҚУТҚАРЫЎҒА БОЛАДЫ

  Узақ жыллардан берли аўыл-хожалығы тараўында басшы лаўазымларда ислеген мәмлекетлик ғайраткер, аўыл хожалығы илимлери докторы, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң…

  05.12.2017, 16:14 |   200

БОЯН – ТӘБИЯТТЫҢ БИЗГЕ БЕРГЕН БАЙЛЫҒЫ. ОНЫҢ ТАМЫРЫН БИЙТӘРТИП ПАЙДАЛАНЫЎДЫ ТОҚТАТЫЎ КЕРЕК!

Оның әҳмийети қандай? Илимде белгили болыўынша, боян өсимлигиниң тамыры шыпалы өним сыпатында ерте заманлардан баслап-ақ Тибет, Қытай, Ҳиндстан ҳәм Орайлық…

  30.11.2017, 15:30 |   98

ОРАЙЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ЕҢ ЕСКИ ЖАЗЫЎ ҚАРАҚАЛПАҚСТАННАН ТАБЫЛҒАН

Фото: гүзедеги жазыў (б.э.ш. V әсир) Өзбекстан Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институтында Орайлық Азиядағы ең ески жазыў…

  18.11.2017, 11:57 |   347

ЫРҒЫШТЕК – ИНФАРКТ ҲӘМ ИНСУЛЬТТИҢ АЛДЫН АЛАДЫ

  Бизиң әтирапымызда өсип атырған дәрилик ҳәм пайдалы өсимликлер көп, лекин биз олардың жанынан оларыдң қандай қәсийетлерге ийе екенлигин аңламастан,…

  31.10.2017, 16:22 |   70