Илим

МИНЕРАЛ ТӨГИН АЛЫЎДЫҢ ЖАҢА УСЫЛЫ

Өзбекстан Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими Қарақалпақ тәбийғый илимлер илимий-изертлеў институтының минерал төгинлер химиясы топарының басшысы Сали Баўатдинов жер асты байлықларынан…

  23.04.2018, 14:56 |   8

Өзбекстанлы илимпазлар “Scopus” ҳәм “Science Direct” халықаралық илимий мағлыўматлар базасынан пайдаланыўы мүмкин болды

Усы жылдың 23-март күни Ташкент қаласындағы Hyatt Regency Tashkent мийманханасында Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги және Голландияның…

  27.03.2018, 08:36 |   25

«Қоңырат» неге «Кунград» болып кетти?

Илимпаз Ҳ.Дәўжанов «Қарақалпақ топоним, антропоним ҳәм басқа да атамаларын орыс тилине транскрипциялаў мәселелери ҳаққында» мақаласында оқыўшыға ой саларлық бираз мәселелер…

  06.03.2018, 16:43 |   295

РЕСПУБЛИКАМЫЗДА ӨСЕТУҒЫН ЗӘҲӘРЛИ ӨСИМЛИКЛЕР ДЕ ПАЙДАЛЫЛЫҒЫ ҲӘМ ДӘРИЛИК ҚӘСИЙЕТЛЕРИ МЕНЕН ДАҢҚ ТАРАТПАҚТА

Республикамыздың Әмиўдәрья дельтасында, Қызылқумда ҳәм Үстиртте кең тарқалған «шөлистан женьшени», «шөлдеги өмир тамыры» ямаса «алтын тамыр» атамасы менен танылған Цистанхе…

  27.01.2018, 15:27 |   141

Арал теңизиниң қурыған ултанынан акуланың тиси табылды

Арал теңизине туристлерди саяхатқа алып шығыў менен шуғылланыўшы нөкисли исбилермен Тазабай Өтеўлиев акуланың тисин тапқанлығын Қарақалпақстан хабар агентлигине мәлим етти….

  18.01.2018, 14:30 |   130

ӘЖАЙЫП ЖАҢАЛЫҚ: ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ЖАС ҚӘНИГЕ ЖЕР РЕСУРСЛАРЫН БАСҚАРЫЎДА ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИДЕЯ ОЙЛАП ТАПТЫ

   «Ўздаверлойиҳа» мәмлекетлик жер дүзиў илимий-жойбарлаў институты Қарақалпақстан бөлиминиң жас қәнигеси Руслан Генжебаев жаңа инновациялық идеяны әмелге асырып, жер мониторингин…

  18.01.2018, 08:32 |   149

ҮСТИРТТЕГИ СЫРЛЫ СҮЎРЕТЛЕР. ОЛАР НЕЛЕР?

  Илимде «жебе тәризли қурылыс» термини менен белгили болған Үстирттеги үлкен көлемдеги сырлы сүўретлер бүгинги күнге шекем илимпазлардың пикирталасларына себеп…

  08.01.2018, 15:47 |   260

АРАЛ ТЕҢИЗИ УЛТАНЫНАН УШАТУҒЫН ШАҢ-ТОЗАҢДЫ ИРКИЎ УСЫЛЫ ТАБЫЛДЫ

Жақында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Экология ҳәм топырақтаныў кафедрасының Экология қәнигелиги бойынша таяныш докторанты Махмуд Алламуратов ҳәм басқа да…

  05.01.2018, 09:20 |   164

Профессор М.ИБРАГИМОВ: АРАЛДЫ ҚУТҚАРЫЎҒА БОЛАДЫ

  Узақ жыллардан берли аўыл-хожалығы тараўында басшы лаўазымларда ислеген мәмлекетлик ғайраткер, аўыл хожалығы илимлери докторы, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң…

  05.12.2017, 16:14 |   246

БОЯН – ТӘБИЯТТЫҢ БИЗГЕ БЕРГЕН БАЙЛЫҒЫ. ОНЫҢ ТАМЫРЫН БИЙТӘРТИП ПАЙДАЛАНЫЎДЫ ТОҚТАТЫЎ КЕРЕК!

Оның әҳмийети қандай? Илимде белгили болыўынша, боян өсимлигиниң тамыры шыпалы өним сыпатында ерте заманлардан баслап-ақ Тибет, Қытай, Ҳиндстан ҳәм Орайлық…

  30.11.2017, 15:30 |   138

ОРАЙЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ЕҢ ЕСКИ ЖАЗЫЎ ҚАРАҚАЛПАҚСТАННАН ТАБЫЛҒАН

Фото: гүзедеги жазыў (б.э.ш. V әсир) Өзбекстан Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институтында Орайлық Азиядағы ең ески жазыў…

  18.11.2017, 11:57 |   405

ЫРҒЫШТЕК – ИНФАРКТ ҲӘМ ИНСУЛЬТТИҢ АЛДЫН АЛАДЫ

  Бизиң әтирапымызда өсип атырған дәрилик ҳәм пайдалы өсимликлер көп, лекин биз олардың жанынан оларыдң қандай қәсийетлерге ийе екенлигин аңламастан,…

  31.10.2017, 16:22 |   94