18 нәрсе: буны тек ғана Исландияда ушыратасыз

Исландия – Атлантика океанының арқа бөлегинде жайласқан атаў. Мәмлекеттин аты «музлар ели» сыпатында аўдарма исленсе де негизинде бул жердеги тәбият түрлише ҳәм сыйқырлы. Бирақ Исландияны тек  жерлериниң сулыўлығы ғана емес, ал майсалы үйлер, хәзилкеш полиция ҳәм сүйкимли светофоры ушын да унатып қаласыз деп жазады Kun.uz.

Исландия ушын күнделикли турмыслық әдетиниң бир бөлегине айланған, бирақ бизди ҳайран қалдыратуғын нәрселерди жыйнап, итибарынызға усынамыз.

  1. Исландия авиакомпаниясының бортында мине усы суў шийшеси айсберг көринисинде исленген
  2. Бул Арқаның жақтысы (северное сияние) дүньядағы ең бийтәкирар ҳәдийсе екенлигине
  3. себеп болса керек 
  4. 3.Исландлар – ўатансүйгиш халық

4.Рейкьявикте ҳаял қурыўшыларды еске салатуғын белгилер де бар

5.Улыўма алып қарағанда бул жерде түрлише белгилер бар

  1. Акюрейри қаласындағы светофорлар ақылға сыймайтуғын дәрежеде сүйкимли.
  2. Бул жердеги зебралар ҳәр түрли келбетте

8.Шығынды салынатуғын ыдысларды қайта исленетуғынлары ушын бөлимлер бар

9.Бул жерде McDonald’s жоқ: ең ақырғысы 2009-жылы жаўылған. Бул болса ол жерде сатылған соңғы чизбургер ҳәм фри картошкасы

10.Аспанкөк реңли көзли атты көргенсиз бе? Исландияда көриўдиң илажи бар

11.Таслар – Исландияның дыққатқа ылайық буйымларынан бири болып есапланады. Мәселен, мына ўсы ижәраға алынған үйлердиң биринде асылған

12.Белгили мийманханалардың тармақларының биринде пышық ислейди

13.Мәмлекет теңгелеринде бул жерде жасайтуғын теңиз жаниўарлары сүўретленген.

14.Исландияның қубла бөлегинде геотермаллық аймақлар болып, ол жердеги нанлар жерде ураларда жабылады

15.Исландияда жасыл реңли тағамларды ҳәмме жерде ушыратыў мүмкин

16.Жынаятшылық көрсеткиши жүдә төмен, жергиликли полицияның инстаграмы болса жүдә сүйкимли

17.Исландиядан не алып келиўди билмей атырсызба? Мине сизге идея: исландияша таза таў ҳаўасы

Сиз Исландияда болғансыз ба?

  30.01.2019, 08:08  |    162 мәрте көрилди

Thanks!

Our editors are notified.